Galamedica Logo
Prof. dr Tamara Dragović

specijalista interne medicine/subspecijalista endokrinologije

Prof. dr Tamara Dragović

Obrazovanje:

1989 - Medicinski fakultet u Beogradu
1994 - Specijalizacija interne medicine VMA
2007 - Subspecijalizacija iz oblasti endokrinologije VMA
2003 - Magistar medicinskih nauka VMA
2011 - Doktor medicinskih nauka VMA
2013 - Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane VMA
2017 - Profesor za predmet Interna medicina, podoblast Endokrinologija na Medicinskom fakultetu UO VMA

Radno iskustvo:

1995 - Klinika za endokrinologiju VMA
2010 - Lekar konsultant u Domu zdravlja "Jedro"

Usavršavanja / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor oko 100 stručnih i indeksiranih naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, zbornicima radova, knjigama i monografijama.
Autor naučne monografije: Dijabetesna nefropatija: patofiziologija, primarna i sekundarna prevencija
Stalni recenzent naučno-stručnog časopisa Vojnosanitetski pregled.

Član je:
Naučno-nastavnog veća Medicinskog fakulteta VMA
Srpskog lekarskog društva,
Srpske lekarske komore,
Srpskog tiroidološkog društva,
Evropskog udruženja za studije o dijabetesu (EASD),
Evropskog udruženja endokrinologa (ESE) i
Evropske tiroidiološke asocijacije (ETA).

Prikaži mapu
Zakaži termin