Galamedica Logo

Specijalistički pregledi

Neurologija

Neurologija predstavlja granu medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema (centralni nervni sistem koji obuhvata mozak i kičmenu moždinu, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom). Poremećaji i povrede nervnog sistema često zahtevaju neurološki pregled.

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i liječenjem oboljenja nervnog sistema.
Pregled nije neprijatan niti bolan, traje 30-45 minuta.

Simptomi zbog kojih bi se trebalo obratiti ljekaru:

 • učestale glavobolje,
 • gubitak svijesti,
 • nestabilnost pri hodu i gubitak ravnoteže,
 • duple slike, izmijenjen vid,
 • poremećaj govora,
 • trnjenje lica i ekstremiteta,
 • bolovi u vratu i trnjenje ruku,
 • slabost mišića,
 • potpuna ili djelimična paraliza.

 

 • Anamneza – razgovor sa pacijentom na osnovu kojeg će ljekar steći uvid u tegobe i simptome zbog kojih se pacijent javlja na pregled.
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je pacijent posjeduje).
 • Osnovna procjena psihičkih funkcija (orijentacija pacijenta u vremenu i prostoru, pamćenje, govor)
 • Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih nerava- mimika, vid i sluh, ispitivanje mišićnih refleksa, procjena funkcije i tonusa mišića, koordinaciju pokreta).
 • Savjet i preporuka za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i prijedlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, MRI, EEG, EMNG, VEP).

 

Klinička elektromioneurografija-EMNG predstavlja visoko senzitivnu i specifičnu metodu za
otkrivanje funkcionalnih poremećaja u neuromišićnom sistemu.
To je metoda kojom se ispituje funkcija kičmenih korjenova, perifernih nerava koji nastaju iz tih
korjenova i mišića koje inervišu ti nervi.
Deli se na:
Detekcionu elektromiografiju kojom se ispituje električna aktivnost mišića i
stimulacionu elektromiografiju-elektroneurografiju, pomoću koje se ispituje provodljivost
nerava.
Najčešći razlozi zbog kojih se obavlja elektromioneurografija–EMNG su:
Bolovi u vratu koji se šire u jednu ili one ruke, bolovi u krstima sa širenjem duž nogu,slabost
ruku ili nogu, slabost ili oduzetost pojedinih delova tela-najčešće “pad stopala”, “viseća
šaka”,oduzetost jedne polovine lica, ili nagla oduzetost nogu, trnjenje u rukama i nogama, upala
mišića, “topljenje”ili “poigravanje”mišića, povrede i drugo.
Standardna iglena EMNG – najčešće se korsiti za utvrđivanje oštećenja kičmenih nervnih
korenova (kod discus–hernija i išijasa) i kod oštećenja perifernih živaca (neuropatije) ili mišića
(miopatije).
Blink refleks (refleks treptanja ili trigemino-facijalni refleks) najčešće se korsiti kod paralize
ličnog živca ili lezije n. trigeminusa (trigeminalna neuralgija), ali i kod nekih lezija moždanog
stabla.
Elektromiografije (EMG): Ispitivanje funkcije mišića se vrši iglenom koncentričnom
bipolarnom elektrodom, koja reguistruje aktivnost mišića u miru, u relaksaciji, a zatim i za
vreme njegove aktivnosti
Elektroneurografija (ENG): Ispitivanje funkcije perifernih živaca, njihovih pleksusa i
kičmenih korenova se vrši električnom stimulacijom. Odredjuje se senzitivna i motorna brzina
provođenja perifernih živaca, karakteristike njihovih senzornih neurograma i M odgovora,
latence i frekvence dobijenih F odgovora, koje su indikator funkcije kičmenih korenova.


Za EMNG ispitivanje je potrebna lična higijena pacijenta. Pregled je blago invazivan zbog iglene
electrode i električne stimulacije.
Relativna kontraindikacija za EMNG pregled je pacijent koji ima pesmejker i to za EMNG ruku
ili blink refleks i sklonost krvarenju.
Indikaciju za EMNG ispitivanje postavlja neurolog, neurohirurg, fizijatar, ortoped i drugi.

Klinička elektroencefalografija-EEG je elektrofiziološka metoda koja omogućava registrovanje
bioelektričnih potencijala kore mozga pomoću specijalnih aparata-elektroencefalografa koristeći pri
tome raznovrsnu tehnologiju.
Osnovna vrijednost EEG-a je u tome što daje prikaz funkcionalnog stanja CNS-a (centralnog
nervnog sistema), odnosno kore mozga, (tj. njene bioelektrične aktivnost), u kojoj je sjedište
visoko diferenciranih psihičkih funkcija (kao što su opažanje, mišljenje i pamćenje), ali i
motorne (govor, kretanje, pisanje), kao i čulne funkcije (centri za sluh i vid, za senzibilitet i dr.).
Rezultat se dobija u vidu zapisa, koji se naziva elektroencefalogram i koji se tumači kao
fiziološki ili patološki.
Metoda je bezbolna, podrazumijeva postavljanje specijalne kape uz upotrebu gela.
Pacijent na snimanje treba da dođe sit, sa opranom kosom na koju ne smije da nanosi gel i slično.
Poslije snimanja potrebno je oprati kosu zbog primjene gela.
Metoda je neinvazivna, kontraindikacije su svježe otvorene povrede poglavine koje zahvataju
veću površinu, oprez kod pacijenata sa fotokonvulzivnom epilepsijom.
Indikacije za snimanje daje neurolog, neurohirurg, psihijatar, internista i drugi.
Indikacije za EEG registraciju su:
Krize svesti, epilepsija, glavobolja, infekcije centralnog nervnog sistema-CNS, trauma CNS,
tumori, hemoragija, tromboza, embolija CNS, metabolicki poremecaji, akutna psihotična stanja.
Praktično kod svih oboljenja iz domena neurologije u svim ili pojedinim fazama ljekarskog rada
EEG ima svoje mjesto.
Pored standardnog EEG ispitivanja, radimo i EEG posle deprivacije spavanja.

VEP  je neurološka procedura, kojom se vrši ispitivanje funkcije vidnog živca i vidnih puteva u mozgu.
VEP predstavlja električni signal registrovan nad okcipitalnim korteksom i odgovor je
sistematičnih promjena duž vidnog sistema počev od njegovog perifernog dijela (mrežnjača) do
primarne optičke regije u okcipitalnom (potiljačnom) režnju.
VEP služi za ocjenu funkcije vidnog puta.
Pregled se obavlja tako što se pacijentu postavljaju površinske elektrode na poglavinu, preko
kose u potiljačnom dijelu glave, gdje se i nalazi centar za vid u mozgu. Elektrode obezbjeđuju
registrovanje potencijala, odnosno odgovora iz mozga, izazvanih svjetlosnom stimulacijom oka
sa monitora. Najčešće se koristi svjetlosni stimulus u obliku “šahovske table” tzv. strukturisani
svejtlosni stimulus i vrlo rijetko fleš-treperava svjetlost, samo ako se strukturisanim stimulusom ne
dobije odgovor.
VEP je neinvazivna i bezbjedna metoda za koju se koriste površinske elektrode. Ukoliko pacijent
nosi naočare ili sočiva za korekciju vida, snimanje se obavlja sa njima.
Radi boljeg kontakta elektroda koje se postavljaju na glavu, pacijent ne treba da stavlja gel, ulje
i drugo na kosu.
Indikacije za VEP : optički neuritis, demijelinizaciona oboljenja, tumori i kompresije n.opticusa,
hemianopsije, toksični optički neuritis, hereditarne optičke neuropatije, demencije, migrenozna
glavobolja, epilepsija, glaukom, histerično slepilo, retinopatije I drugo.
Zahvaljujući ovoj metodi , moguće je registrovanje oštećenja nervnih puteva i prije pojave
kliničkih znakova.

VEP su se pokazali veoma korisnim u dijagnostikovanju oštećenja očnog
živca u slučaju multiple skleroze, naročito njenih atipičnih oblika kao što je progresivna
parapareza.
Indikaciju za VEP postavlja neurolog ili oftalmolog i ponekad psihijatar.

dr Snežana Stanković, specijalista neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije

dr Edin Hodžić, specijalista neurologije

Prikaži mapu
Zakaži termin